App Store 监测

 •  
  今日
  昨日
 • 上架应用
  438
  447
 • 下架应用
  757
  2772
 • 清词应用
  5
  13
 • 清榜应用
  1
  10
关键词搜索结果变化率
各分类应用数量统计
应用上架/下架趋势 (详情)
应用更新趋势 (详情)
清词应用趋势 (详情)
清榜应用趋势 (详情)